Elektrik Dünyası Dergisi
E Bülten Aboneliği
E-Posta
Ad / Soyad
Ana Sayfa » Röportaj
RöportajGazi İPEK: ‘Mesleğimizin ve Meslektaşlarımızın Sorunları Ülke Sorunlarından Ayrı Düşünülemez’
Kategori : Röportaj
Ekleyen : Administrator
Tarih : 2019-01-29 15:41:56


Geri Dön
Gazi İPEK: ‘Mesleğimizin ve Meslektaşlarımızın Sorunları Ülke Sorunlarından Ayrı Düşünülemez’

1954 yılında kurulan 73 bin üyesi ile  Türkiye’nin en büyük meslek odalarından biri olmayı başaran Elektrik Mühendisleri Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İPEK ile EMO’yu, Mühendislik mesleğine ve reel sektöre katkılarını konuştuk.

 

Elektrik Mühendisleri Odası’nın ülkemiz enerji, elektrik malzemeleri üretimi ve aydınlatma sektörlerinin gelişimine ne tür katkıları var?

1954 yılında kurulan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), elektrik, elektronik, kontrol ve biyomedikal mühendislerini bünyesinde barındırmaktadır. Genel Merkezi Ankara’da olan EMO, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon’daki şubeleri, şubelere bağlı il ve ilçelerdeki temsilcilikleri ve mesleki denetleme büroları şeklinde yurt düzeyinde geniş bir örgütlenmeye sahiptir. Günün gerekleri, koşulları ve olanaklarına uygun olarak üyelerinin sorunlarını çözmek için çalışan, mesleğin üye toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesi için çaba gösteren, uzmanlık alanında ülke çıkarlarına uygun politikalar üreterek savunan, kamuoyu oluşturan ve ilgilileri uyaran EMO’nun üye sayısı bugün 73 bini geçmiştir.

Enerji, elektrik malzemeleri üretimi ve aydınlatma sektörleri de içinde olmak üzere mesleki alanlarımızdaki gelişmelerin takip edilmesi noktasında bilimsel ve teknik etkinliklerin önemi büyüktür. EMO enerji, elektrik malzemeleri üretimi ve aydınlatma sektörlerine ilişkin hem özel etkinlikler yapmakta, hem de kongreler kapsamında özel oturumlar gerçekleştirmektedir. Örneğin geride bıraktığımız dönemde 18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında İzmir’de “Asansör Sempozyumu ve Sergisi”; 30 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında Bursa’da Elektrik-Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Kongresi (ELECO 2018) yapılmıştır. EMO tarafından her 2 yılda bir İzmir’de düzenlenen Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi (ETUK) kapsamında Ulusal Aydınlatma Sempozyumu gerçekleştirilmekte, ayrıca yine İstanbul’da yapılan Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON) kapsamında enerji, elektrik malzemeleri üretimi ve aydınlatma sektörleri ele alınmaktadır. ETUK ve EEMKON’un yanı sıra yine 2 yılda bir EMO’nun yürütücülüğünde gerçekleştirilen TMMOB Enerji Sempozyumu’nun da 2019 sonbaharında yapılması planlanmaktadır.

Bugün enerji sektöründe kamu yatırımları en az seviyeye çekilerek, ihtiyaca göre değil, piyasanın hakim olduğu plansız bir yapı oluşturulmuştur. Özelleştirmeler ile üretim ve dağıtımın piyasalaştırılması sonucu enerji alanında denetimlerin de özelleştirilmesi süreci yaşanmaktadır. Tüketim odaklı olarak ve gelir paylaşımı üzerinden yapılandırılan enerji sektörü, ulusal ve uluslararası sermayenin önemli bir sermaye birikim alanı haline getirilmiştir. Bu açıdan, enerji sektöründeki stratejilerin, programların ve sektördeki gelişmelerin, enerji çalışanlarının durumunun ve toplumsal sonuçlarının sürekli olarak izlenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir. Bu alanlarda ülke, kamu, meslek ve meslektaş çıkarları doğrultusunda öneri ve programların geliştirilmesi amacıyla oluşturulan EMO Enerji Daimi Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir.

EMO, aydınlatma sektöründe ise verimlilik sağlanmasına yönelik girişimleri desteklemekte, gereksiz kaynak kullanımı ve ışık kirliliğine yol açan uygulamaların önlenmesi için çaba harcamaktadır.

 

Elektrik Mühendisleri Odası’nın elektrik mühendisliği mesleğine katkıları konusunda neler söylemek istersiniz?

EMO için mühendislerin ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun gelişmesini sağlamak, meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak esastır. Mühendislik mesleği durağan olmayıp, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli gelişim göstermektedir. EMO olarak, iş alanlarımızı, iş tanımlarını bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında değerlendirmeye, bu değerlendirmelerin hem mevzuata hem uygulama alanlarına yansımasını sağlamaya çalışıyoruz. Tüm mesleki alanlarda olduğu gibi elektrik mühendisliği mesleğiyle ilgili olarak da gereklilikleri saptayıp geliştirmek ve bu çerçevede hem mesleki alanlarımızı hem de bu alanlarda faaliyet yürüten meslektaşlarımızı kamu yararını temel alan bir noktadan korumak için çaba gösteriyoruz.

Meslek alanlarımız, gündemdeki gelişmeler ve ülke gerçeklerinden yola çıkarak yaptığımız çalışmalarda ortaya konulan bilgi birikimini basın açıklamaları, raporlar, kitap, dergi, bülten, broşür ve benzeri dokümanlar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıyoruz. Mesleğin yürütülmesinde üyelerimizin özlük hakları ve toplum açısından olumsuz sonuçlara yol açabilecek uygulamalara karşı yargı yolu da dahil olmak üzere çeşitli platformlarda mücadele veriyoruz.

Meslek örgütleri, siyasal iktidarların doğayı ve kamu varlıklarını talan edecek rant politikalarına karşı bilimsel ve somut verilerle mücadele edebilecek yegane kurumlardır. Meslek örgütlerinin bu sorumluluğunu yerine getirebilmeleri ancak örgütsel bağımsızlığın korunması ile mümkündür. Bu nedenle siyasal iktidarların daima hedef tahtası olan meslek örgütlerine yönelik saldırılar son yıllardaki iktidarlar döneminde giderek artmış ve odaları etkisizleştirmek için mevzuat değişiklikleri dahil birçok çalışma gündeme alınmıştır. Tüm baskı ve sindirme girişimlerine rağmen çizgisinden ödün vermeyen EMO, siyasal iktidarlardan, devletten ve sermayeden bağımsız politikalar oluşturarak hayata geçirmeye devam etmekte; ülkesine, mesleğe ve meslektaşlarının sorunlarına sahip çıkarak, bilimi ve teknolojik gelişmeleri halkın hizmetine sunmak için etkin biçimde çalışmaktadır.

Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunları ülke sorunlarından ayrı düşünülemez. EMO, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’nin demokratikleşmesi, bilim teknoloji, sanayi, kalkınma, istihdam ve refah politikalarının oluşturulması; üyelerinin ve kamuoyu duyarlılığının geliştirilmesi için; daha güçlü, daha etkin biçimde çalışmalarına devam edecektir.

 

Elektrik Mühendisleri Odası reel sektör ile üniversiteleri buluşturma noktasında ne tür faaliyetlerde bulunuyor öğrenebilir miyiz?

Öncelikle EMO-Üniversite işbirliği kapsamında, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile konunun uzmanı akademisyenlerin bir araya geldiği, bilimsel bir tartışma ortamı sağlayan Akademik Kamplar gerçekleştirilmektedir. Üniversitelerin meslek alanlarımız ile ilgili bölüm başkanlarıyla toplantılar yapılmaktadır. Odamız tarafından Haziran 2011’de yayımlanmaya başlanan EMO Bilimsel Dergi 15. sayısına ulaşmıştır. Bu etkinliklerin yanı sıra EEMKON kapsamında Mühendislik Eğitimi Sempozyumu gerçekleştirilmektedir. EMO tarafından düzenlenen birçok sempozyum, kongre, panel, çalıştay ve benzeri faaliyetlerle de sanayi temsilcilerinin üniversite çevreleriyle buluşması sağlanmaktadır.

Ayrıca EMO Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) tarafından gereksinim duyulan alanlarda eğitimler açılmaktadır. MİSEM bünyesinde 2003 yılından Ekim 2018 tarihine kadar geçen 15 yılda toplam 3 bin 352 eğitim açılmış ve eğitimlere katılan mühendis sayısı 59 bin 524’e ulaşmıştır.

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Gazi İPEK